Tsim Txoj kev Mus rau Txoj Kev Vam Meej Tom Ntej

Txoj kev xav txog kev tawm hauv tsev kawm ntawv mus rau lub ntuj neeg laus yog qhov kev ntshai rau cov tub ntxhais hluas feem ntau. Kev txiav txim siab txog kev lub neej tom qab tiav qib siab, kev ua haujlwm, thiab kev teeb txoj kev ua neej nyob tuaj yeem yogi b qho nyuab heev li.

TVP

Lub GetSet! Lub cuab yeej siv hauv web yog ib yam cuab yeej siv los ua kev npaj tsim los ntawmThe Arc Minnesota los teb rau qhov kev nyuab no. Raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm tus neeg, qhov cuab yeej nug cov tub ntxhais hluas txog cov lus nug uas tsim los pab lawv xav txog seb lub neej laus zoo li cas, lawv qhov peev xwm zoo li cas, thiab cov kev txawj los sis kev txhawb zog dab tsi yuav tsum tau ua kom tiav cov hom phiaj no. Tom qab ntawv qhov cuab yeej yuav muab cov lus teb uas raug xaiv los teb rau ib txoj kev uas tuaj yeem ntsia pom tau uas muaj peev xwm txhawb cov tub ntxhais hluas thiab lawv cov pab pawg thiab ua raws li kev cuam tshuam los pab txiav txim siab.

Daim ntawv qhia tawm no yuav pab coj kev cov tub ntxhais kawm kom muaj txoj kev npau suav loj thiab kov yeej tej kev nyuaj siab.  Ntawm qhov no, cov neeg kawm paub txog kev txiav txim siab rau tus kheej thiab pib ua yam uas tseem ceeb rau lawv. Pab pawg neeg rau npe kuj muaj xws li tus neeg saib xyuas – los coj qhia cov neeg muab kev txhawb nqa, tus tib neeg ua qhov kev sib tham tseem ceeb no txuas mus ntxiv thiab ua raws li qhov pom tshwm sim.

Pua xav tau?

GetSet! muaj muag rau tsev kawm ntawv, koom haum, los sis cov tib neeg.

Pib Tau