Puas yog koj los sis ib tus neeg koj txhawb twb npaj txhij los pib xav txog tus neeg laus lawm?

Zoo siab tos txais rau GetSet!, yog ib qhov kev xeem los pab cov tub ntxhais hluas mus tshawb nrhiav lawv lub neej yav tom ntej kom deb li deb tau.

Kawm Paub Ntxiv

Nws Ua Hauj lwm Li Cas

GetSet! pib los ntawm kev nug seb dab tsi yog qhov tseem ceeb tam sim no. Tom qab teb ib co lus nug ua kev lom zem thiab yooj yim tag, cov neeg siv yuav:

map
Tau txais daim phiaj qhia kev mus rau txoj kev muaj yeeb
crystal ball
Muaj lub zeem muag rau lawv lub neej yav tom ntej
speech bubble
Muaj peev xwm qhia txog qhov zoo thiab txoj kev txaus siab nrog tsev neeg thiab cov phooj ywg
Sim Ua Qhov Piv Txwv Kev Xeem

Pua xav tau?

GetSet! muaj muag rau cov tsev kawm ntawv, koom haum, los sis cov tib neeg.

Pib Tau